ساختار سازمانی EDO

 

مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی، خانم ویدا دهقانی

 

 کمیته ها

  مسئولین

 

کمیته توانمند سازی اساتید

 

 ویدا دهقانی

 

کمیته مشورتی دانشجویان

 

 کیواندخت عباسی

 

 کمیته پژوهش در آموزش

 

 مهناز حلیانی

 

 کمیته برنامه ریزی درسی

 

 سمیه زارع

 

 کمیته ارزشیابی

 

 سمیه زارع

گروه های آموزشی

1391 ساختار سازمانی EDO. کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد داراب می باشد
Powered by Joomla 1.7 Templates